Besiktning

I samband med sprängning eller andra vibrationsalstrande markarbeten behöver du kontrollera huruvida vibrationerna har orsakat skador inom riskområdet. Besiktningar på byggnader och anläggningar före och efter markarbetena utgör en god grund för bedömning av eventuella förändringar.

Vid besiktningen dokumenteras sprickor och andra defekter i väggar, tak, golv, fasader med mera. Protokollet delges fastighetsägaren och byggherren vilket tydliggör ansvarfördelningen om eventuella tvister skulle uppstå.

Nilsson & Lindgren Markkonsult har ända sedan företaget startades 1998 haft besiktningar som främsta arbetsområde. Vi kan därför erbjuda dig en unik specialistkompetens och gedigen erfarenhet vid denna typ av uppdrag.

Praktisk information

I regel besiktigar vi alla lokaler i en byggnad, även i bostadshus. I praktiken innebär det att villaägare eller lägenhetsinnehavare behöver vara hemma och visa bostaden för vår besiktningsman. I vissa fall, till exempel hos bostadsrättsföreningar, kan ordföranden eller en annan representant samla in lägenhetsnycklarna och följa med besiktningsmannen. Vi går inte in i lägenheter eller andra bostäder utan att du eller din representant är med.

Provtryckning av rökkanaler och eldstäder

I samband med sprängning utförs även besiktning av skorstenar och eldstäder. Provtryckning ombesörjs av oss men utförs oftast av den lokale skorstensfejarmästaren. Besiktningen utförs på liknande sätt som för resten av byggnaden; det som skiljer är att anläggningen rökfylls och sätts under övertryck så att rökutslaget syns genom sprickor i omslutningsväggen och mellan kanalerna. För att utföra provtryckningen behöver vi tillträde till pannrum och skorstenar med nödvändiga stegar och takanordningar.

Protokoll enligt grafisk metod

Våra besiktningsmän upprättar protokoll enligt så kallad grafisk metod enligt Svensk Standard SS460 48 60. Där ritas eventuella sprickor och andra defekter in i rutor som representerar den aktuella ytan – till exempel norra väggen i ett rum. Sprickan ritas in som ett streck på den plats där den uppträder på väggen och beskrivs enligt den bedömda sprickvidden. Sprickans längd mäts vanligtvis inte och protokollet fungerar inte som en skalenlig ritning. Noteringarna ritas in i förhållande till fönster, dörrar med mera för att de enkelt ska kunna hittas vid efterbesiktningen.