Övriga tjänster

Bullermätning

Utgör din arbetsplats ett störande moment för dem som bor i närheten? Speciellt i samband med sprängnings- och grundläggningsarbeten kan bullret bli så starkt att det orsakar påtagliga störningar för de kringboende. Låt Nilsson & Lindgrens konsulter utföra bullermätning enligt Naturvårdsverkets riktvärden. Vi använder oss av integrerande ljudnivåmätare för att räkna fram dina maxvärden och ekvivalentvärden.

Sättningskontroll

Sättning i undergrunden är den vanligaste orsaken till sprickor i byggnader. Sättningskontroll genom avvägning kan bli aktuellt för att avgöra om vissa skadade byggnader påverkas av pågående sättning. Det kan också utföras då du befarar att ett byggprojekt orsakar sättningar eller skyndar på en pågående sättning – till exempel vid pålning i friktionsjord som avlagrats under vatten.

För ett effektivt resultat genomför Nilsson & Lindgren Markkonsult avvägning med automatisk bildavläsare. Det begränsar avvägningsfelen ner till 1,5 millimeter även på längre tåg med flertalet uppställningar.

Gammamätning och radonmätning

För att ta reda på hur grundkonstruktionen ska byggas utförs gammamätning på berg eller på sprängsten och schaktbottnar. Mätningen är nödvändig för att klara uppställda miljökrav på radonhalt i byggnader.

Nilsson & Lindgren Markkonsult genomför gammamätningen med gammaspektrometer modell Exploranium GR-130G/BGO, miniSPEC. För att kontrollera radonhalten i inomhusluften genomför vi radonmätning med spårfilmsdosor.

Vattenprovtagning

Ibland bör brunnars vattenkvalitet kontrolleras före och efter vissa typer av markarbeten. Nilsson & Lindgren Markkonsult tar vattenprover i samband med besiktning och låter ett labb utföra biologisk och/eller kemisk analys på proverna.

Vattennivåmätning

Vattennivåmätning i brunnar eller grundvattenrör genomför vi normalt med elektroniskt lod. Vid större projekt kan vi erbjuda ett system med automatisk fjärravläsning och presentation i realtid som skickar direktlarm via sms om larmnivån under- eller överskrids.