Riskanalys

Nilsson & Lindgren Markkonsult utför riskanalyser för alla typer av vibrationsalstrande markarbeten. Med erfarenhet från närmare 400 riskanalyser kan vi hjälpa dig att identifiera riskerna i ditt byggprojekt.

Som byggherre har du ett strikt ansvar för närliggande bebyggelse och verksamheter vid sprängning, pålning, spontning, packning och schaktning. Med en grundlig riskanalys kan du minimera risken för skador på personer, utrustning och miljö och därmed också risken för dyra skadestånd och tvister. Riskanalysens restriktioner utgör dessutom ett viktigt underlag för en kostnadseffektiv upphandlingsprocess.

Kompetens och erfarenhet

Vårt konsultteam består av ingenjörer och geologer med lång erfarenhet av riskanalyser vid markarbeten. Den gedigna kunskapen inom företaget har lett till närmare 400 riskanalyser på uppdrag för fastighetsbolag, markentreprenörer, statliga myndigheter och kommuner.

Utförande

Riskbedömningen förutsätter en kartläggning av byggnader, anläggningar, känslig utrustning och verksamhet inom riskområdet. Bebyggelsens konstruktion och material tillsammans med grundförhållandena inventeras för att ta reda på hur vibrationerna kan sprida sig till byggnader. Även anläggningar för vatten, tele, data, el, och tunnlar undersöks.

Riskanalysen för sprängning är väldefinierad och utförs av Nilsson & Lindgren Markkonsult enligt SS 460 48 66. För spontning, pålning, schaktning och packning med mera utförs riskanalysen enligt SS 02 52 11. Vid varje riskanalys gör vi platsbesök för att titta på den faktiska omgivningen. Därefter samlas arkivuppgifter in som sammanställs i ett dokument tillsammans med uppgifter om aktuella fastighetsägare och anläggningsägare.

Säkra resultat

När informationen sammanställs görs en bedömning av vilka restriktioner som behöver vidtas med hänsyn till omgivningen. Det går inte att helt eliminera alla risker, men den grundliga undersökningen kan i hög grad minimera oförutsedda kostnader.

Inventering och restriktioner presenteras i ett dokument som kan ingå i förfrågningsunderlaget vid upphandlingsprocessen. I sammanhanget är den viktigaste informationen ofta riktvärden för tillåtna vibrationer i intilliggande byggnader – då de begränsar berguttaget per dag. Riskanalysen ger en säkrare jämförelse mellan anbuden och förebygger tvister genom att förtydliga ansvarsfördelning redan från början.‹